31 sierpnia 2017

Regulamin loterii fantowej

Jako, że na koncercie #MyPomagamy będziecie mogli wziąć udział w loterii fantowej, poniżej zamieszczamy jej regulamin. W skrócie? Każdy los=fant, cena losu 5 złotych.

loteria

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ

„My pomagamy Oli ”

  1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą
„ My pomagamy Oli” w czasie Koncertu Charytatywnego organizowanego przez Stowarzyszenie „ My to Mysłowice” w Mysłowicach.

  1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie
„ My to Mysłowice” w Mysłowicach ul. Obrońców Westerplatte 9.

  1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Parku Słupna w Mysłowicach.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na leczenie Oli Mamoń zamieszkałej w Mysłowicach ulica Wielka Skotnica 46.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 02.09.2017r. o godz. 16.00 i zakończy się
z chwilą wyczerpania losów, nie później niż o 20.00 w dniu 02.09.2017r.

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów/kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

8.2.    Organizator przewiduje sprzedaż 500 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Cena jednego losu/ kuponu loteryjnego wynosi 5 złotych brutto.

Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj; 1,2,3….500 oraz stemplem Stowarzyszenia „My to Mysłowice”.

8.3.    Wszystkie losy są pełne.

9.       Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 2.09.2017r. do 2.09.2017r. w godzinach od 16.00 i potrwa do wyczerpania losów lub nie dłużej niż do godz. 20.00 na terenie Parku Słupna w Mysłowicach przy ulicy Słupeckiej na stoisku organizatora oznaczonego logo „My pomagamy Oli”.

10.     Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją

10.3.  Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

  1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane w stoisku oznakowanym specjalnym banerem „My pomagamy”

Cena 1 losu wynosi 5 zł brutto

Do sprzedaży zostanie przeznaczonych max. 500 losów

W loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej w miejscu sprzedaży losów wskazanym w punkcie 9 regulaminu..

Wszystkie losy biorą udział w losowaniu 1 nagrody głównej i dwóch dodatkowych.

Każdy uczestnik „My pomagamy Oli” może kupić dowolną liczbę losów.

12.Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest laptop o wartości 900 złotych brutto

12.2. Nagrodami dodatkowymi jest 1-dniowa wycieczka o wartości 600 złotych  oraz 1 szt. sprzętu RTV- Odtwarzacz DVD  za 200 złotych brutto.

Pozostałe upominki wydawane podczas zakupu losów o wartości minimalnej  5 zł stanowią:

- losy od numeru 1-200- książki i gry planszowe, płyty

- losy od numeru 201-300- kubki+ breloki

- losy od numeru 301-331- usługi w zakładach kosmetyczno- fryzjerskich

- losy od numeru 332-402- maskotki

- losy od numeru 403-500- zabawki dziecięce

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 4200 złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 60%.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody od sponsorów.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.7 Dla każdego uczestnika loterii przy zakupie losu „My pomagamy Oli” przeznaczone zostały drobne upominki w formie gratisów tj. gadżety reklamowe firm, płyty, książki, kubki i maskotki, przekazane Stowarzyszeniu „My to Mysłowice” w formie darowizny przez sponsorów. Minimalny koszt upominku wynosi 5zł.

12.8   Fundatorem upominków jest Stowarzyszenie „My to Mysłowice”
i Sponsorzy

12.9 Zwycięzcom loterii My pomagamy Oli nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

13.     Miejsce, termin i sposób losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 02.09.2017r. podczas Koncertu Charytatywnego w Parku Słupna w Mysłowicach o godz. 20.00 . Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów/kuponów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu. Losy/kupony loteryjne zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.2   Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Skład komisji stanowić będą:

- przewodniczący-Jarosław Nowok

- członek komisji- Agata Kansy

- członek komisji-Agnieszka Kułaga,której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji.

Losowania kuponów z urny będą dokonywać dzieci z widowni.

Każde dziecko wyciągnie 1 los.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. sprzętu RTV i wycieczki a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej.

13.4. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „My pomagamy Oli” stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.5. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem
o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

13.6. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.7   Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.8 Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników loterii ”My pomagamy Oli”.

13.9.  Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania, na terenie Parku Słupna w Mysłowicach w przerwie Koncertu Charytatywnego  na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.

14.     Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1 Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 20.30 w dniu 02.09.2017r,

14.2 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3   Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście
w stoisku „My pomagamy”. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 02.09. 2017r., po godz. 20.30 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „My pomagamy Oli”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 15 minut od momentu jej złożenia
w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.

14.4      Decyzja Komisji Loterii „My pomagamy Oli” dotycząca rozpatrzenia      reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.5   Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.

14.6   Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15.     Postanowienia końcowe

15.1   Wzięcie udziału w loterii „My pomagamy Oli” i zakup losu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2   Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora My pomagamy Oli oraz  na stronie internetowej Stowarzyszenia „My to Mysłowice”.

15.3 Cały dochód z „My pomagamy Oli” zostanie przeznaczony
na leczenie Oli.

15.4   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.5 Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Mysłowicach, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.6   W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)

15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Zobacz także:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował, bądź pierwszy!

Dodaj swoją opinię

Dodaj komentarz

Lub